Dlaczego ciepły montaż?

Pojęcie ciepły montaż okien lub montaż warstwowy weszło już na dobre do słownika potocznych pojęć z zakresu techniki okiennej. Jednak ciagle brak dowodów dzięki, którym można by wykazać wyższość ciepłego montażu nad montażem standardowym.Nic dziwnego, że nabywcy mają wątpliwości, co do ewentualnych korzyści z jego zastosowania. Dla wątpiących Oknotest wykonało kolejny test Pro Quality, tym razem przynoszący odpowiedź na pytanie: Co daje ciepły montaż okien?

Standardowy montaż okien i ciepły montaż okien - różnice...

Podstawowa różnica pomiędzy standardowym (tylko pianka PUR) montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku, a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są pianką PUR i… to koniec uszczelnień. W ciepłym montażu termoizolacja z pianki PUR jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami wodoodpornymi i paroprzepuszczalnymi, oraz od strony wewnętrznej foliami paroizolacyjnymi, a dokładniej foliami o większym oporze dyfuzyjnym niż opór dyfuzyjny folii zewnętrznych. W związku z tym, że „ciepły montaż” można wykonywać na wiele sposobów znane są również rozwiązania, w których pianka i folie zastępowane są taśmami rozprężnymi o odpowiedniej charakterystyce albo w których równocześnie stosuje się taśmy rozprężne, piankę PUR i folie lub jeszcze inne kombinacje materiałów uszczelniających. Co oczywiste, zastosowanie w uszczelnieniach jedynie pianki PUR, czyli montaż standardowy jest rozwiązaniem najszybszym i najtańszym, a przez to ciągle najpowszechniejszym. Nie oznacza to jednak, że jest to jednocześnie rozwiązanie najkorzystniejsze ze względów technicznych. Nie jest, co zostało udowodnione na przykładzie wyników testu przeprowadzonego przez Oknotest.pl.

Ciepły montaż okien marketing czy energooszczędność?

W czasach powszechnej pogoni za „energooszczędnością” pojęcie „ciepły montaż” mogło zrobić karierę i zrobiło. Marketingową. Problem w tym, że niewiele osób używających tego pojęcia jest w stanie wykazać jakikolwiek realny, a przede wszystkim policzalny i wyliczalny w pieniądzu związek pomiędzy ciepłym montażem, a ograniczeniem strat ciepła, czyli „energooszczędnością”. W tym zakresie „ciepły montaż” jest ciepły, bo… jest „ciepły” i tyle. Co sprzedawca, to inne uzasadnienie dla „ciepłego montażu”. Na domiar złego, uzasadnienia te często niewiele mają wspólnego z techniką okienną i fizyką budowli. Nic dziwnego, że inwestorów to nie przekonuje i pełni są wątpliwości. Kłopot z udowodnieniem ciepłoty ciepłego montażu sprawił, że od pewnego czasu pojawiają się wśród sprzedawców głosy, że lepiej było by o nim mówić, że jest bardziej szczelny niż ciepły. Niech i tak będzie, ale to także trzeba umieć udowodnić. Nie wystarczy zakładać, tak na „chłopski rozum”, że jeśli do pianki PUR dołożyć od wewnątrz i na zewnątrz folie, to musi być szczelniej. I tu niespodzianka! Największy sprzeciw przeciwko „szczelności” ciepłego montażu przychodzi ze strony… piankolubnych monterów okien. Wielu z nich twierdzi i mówi nabywcom okien, że pianka PUR załatwia temat uszczelnień całkowicie, a dodatkowe folie „nic nie dają”, są „zbędnym wydatkiem”. Niech oni mówią swoje, a my po przeprowadzonym teście z pełną odpowiedzialnością mówimy, że: Do właściwego uszczelnienia połączenia okna z ościeżem, sama pianka PUR, to za mało! Badanie szczelności połączeń okna z ościeżem.

Badanie szczelności montażu.

Firm sprzedających materiały do wykonywania uszczelnień wokół okien jest bardzo dużo. Liczących się na rynku, co najmniej kilkanaście. I co z tego, jak od lat ciągle brak dowodów, że zastosowanie odpowiedniej kombinacji dostarczanych przez nie materiałów ograniczy straty ciepła albo infiltrację powietrza przez połączenie albo nawet całkowicie ją wyeliminuje, jak chce tego wymaganie znajdujące się w punkcie 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym stwierdza się:

„połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”

Z braku dostępnych i wystarczających obcych wyników badań, Oknotest.pl postanowiło sprawdzić w ramach własnego programu testów Pro Quality , jaka może być szczelność połączenia okna z murem uszczelnionym przy użyciu samej pianki PUR oraz pianką PUR i foliami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Test ten nie ma charakteru oficjalnych badań, nie odnosi się również do właściwości żadnych konkretnych, dostępnych na rynku materiałów uszczelnieniowych. To tylko odpowiedź na pytania czytelników Oknotest.pl: „Co daje ciepły montaż okien? Czy ciepły montaż okien się opłaca?”.

W celu przeprowadzenia testu szczelności połączeń okna z murem przygotowano specjalne ramy badawcze.

Rama do badań szczelności powietrznej połączenia okna z murem  Rama do badań szczelności głębokość 70mm i 90mm

zdjęcie 1i2

Ramy zostały wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach 70 x 50 x 3 oraz 90 x 50 x 3, (zdj. nr 1 i 2). Dwie różne głębokości kształtowników stalowych, 70 i 90 mm, przyjęto ze względu na powszechność sprzedaży okien wykonanych z ościeżnic o podobnej głębokości. W naszym teście chcieliśmy dodatkowo sprawdzić, czy i jaki wpływ na szczelność połączenia może mieć ilość pianki aplikowana w szczelinę dylatacyjną dla okien o różnej głębokości zabudowy.

 

Zestaw ram do badań szczelności powietrznej połączenia okna z murem  Zestaw ram do badań szczelności powietrznej połączenia okna z murem

zdjęcie 3 i 4

Z jednej strony rama badawcza została osłonięta blendą ze blachy stalowej szczelnie przyspawaną do kształtowników, z drugiej kształtowniki ram pozostały całkowicie odsłonięte. Całość zabezpieczono warstwą antykorozyjną (zdj. nr 3 i 4). W ten sposób w każdej z ram powstały 4 szczeliny o długości 1 mb, szerokości 20 mm i głębokości 70 albo 90 mm. Zrezygnowaliśmy w teście z wykorzystywania ram okien ponieważ zależało nam na uniknięciu ewentualnej i raczej nieuchronnej w takim przypadku infiltracji powietrza przez elementy konstrukcyjne okna. 

Wypełnienie szczelin ramy badawczej pianką PUR  Wypełnienie szczelin ramy badawczej pianką PUR

zdjęcie 5 i 6

Szczeliny dwóch ram badawczych, w tym jednej o głębokości 70 mm i jednej o głębokości 90 mm wypełnione zostały pianką PUR, (zdj. nr 5 i 6). Przed badaniem nadmiary pianki nie były obcinane, ani „wciskane” w głąb szczelin dla wyrównania płaszczyzn.

 

Przycinanie nadmiaru pianki PUR w szczelinach ramy badawcze  Szczeliny ramy badawczej zaizolowane folią uszczelniającą

zdjęcie 7 i 8

W kolejnych dwóch ramach badawczych w tym jednej o głębokości 70 mm i jednej o głębokości 90 mm, nadmiary pianki PUR zostały starannie obcięte, a szczeliny dodatkowo osłonięte od strony wewnętrznej folią paroizolacyjną, a od strony zewnętrznej paroprzepuszczalną folią wodoodporną, (zdj. nr 7 i 8).

Przygotowane próbki - ramy badawcze wypełnione materiałem izolacyjnym i uszczelnione foliami, przed wykonaniem badania, były przez kilkanaście dni sezonowane abyśmy mogli uzyskać całkowitą pewność, że zakończyły się wszystkie reakcje chemiczne mogące mieć wpływ na właściwości samych materiałów, jak i jakość połączeń materiałów ze stalowymi kształtownikami ram badawczych.   

Wyniki testu Pro Quality szczelności połączeń okna z ościeżem

Szczegółowe wyniki testu Oknotest.pl szczelności zostały przedstwaione poniżej  w czterech tabelach, w których zawarte są średnie wartości całkowitej przepuszczalności powietrza przez złącze o zróżnicowanej konstrukcji przy różnych wartościach ciśnień próbnych, (tabela nr 1 i 2) oraz porównanie szczelności powietrznej złączy o takiej samej głębokości, ale odmiennej konstrukcji, (tabela 3 i 4).

Tabela nr 1

Badanie szczelności połączenia okna z ościeżem uszczelnionego pianką PUR
długość złącza 4mb, szerokość 20mm, głębokość 70mm i 90mm
Wartości
ciśnień
(Pa)
Średnia przepuszczalność całkowita w m3/h Zmiana
szczelności
%
Pianka PUR 70/20 Pianka PUR 90/20
10 0 0 0%
20 0,3 0,14 -53%
30 0,41 0,26 -37%
40 0,5 0,36 -28%
50 0,59 0,42 -29%
100 0,88 0,68 -23%
150 1,11 0,85 -23%
200 1,66 0,99 -40%
250 1,91 1,1 -42%
300 2,17 1,34 -38%
450 2,57 2,05 -20%
600 2,94 2,43 -17%
  Średnia zmiana szczelności -29%

Tabela nr 2

Badanie szczelności połączenia okna z ościeżem uszczelnionego pianką PUR izolowaną foliami
długość złącza 4mb, szerokość 20mm, głębokość 70mm i 90mm
Wartości
ciśnień
(Pa)
Średnia przepuszczalność całkowita w m3/h Zmiana
szczelności
%
Pianka PUR 70/20  + folie
zewnętrzna i wewnętrzna
Pianka PUR 90/20 + folie
zewnętrzna i wewnętrzna
10 0 0 0%
20 0 0 0%
30 0 0 0%
40 0 0 0%
50 0 0 0%
100 0,34 0,14 -59%
150 0,37 0,22 -41%
200 0,40 0,28 -30%
250 0,41 0,34 -17%
300 0,54 0,38 -30%
450 0,71 0,56 -21%
600 0,8 0,77 -4%
  Średnia zmiana szczelności -17%

Tabela nr 3

Porównanie szczelności połączenia okna z ościeżem wypełnionego pianką PUR oraz połączenia
wypełnionego pianką PUR izolowanego foliami
długość złącza 4mb, szerokość 20mm, głębokość 70mm
Wartości
ciśnień
(Pa)
Średnia przepuszczalność całkowita w m3/h Zmiana
szczelności
%
Pianka PU 70/20  Pianka PU 70/20 + folie
zewnętrzna i wewnętrzna
10 0 0 0%
20 0,3 0 -100%
30 0,41 0 -100%
40 0,5 0 -100%
50 0,59 0 -100%
100 0,88 0,34 -61%
150 1,11 0,37 -67%
200 1,66 0,40 -76%
250 1,91 0,41 -79%
300 2,17 0,54 -75%
450 2,57 0,71 -72%
600 2,94 0,8 -73%
  Średnia zmiana szczelności -75%

Tabela nr 4

Porównanie szczelności połączenia okna z ościeżem wypełnionego pianką PUR oraz połączenia
wypełnionego pianką PUR izolowanego foliami
długość złącza 4mb, szerokość 20mm, głębokość 90mm
Wartości
ciśnień
(Pa)
Średnia przepuszczalność całkowita w m3/h Zmiana
szczelności
%
Pianka PU 90/20  Pianka PU 90/20 + folie
zewnętrzna i wewnętrzna
10 0 0 0%
20 0,14 0 -100%
30 0,26 0 -100%
40 0,36 0 -100%
50 0,42 0 -100%
100 0,68 0,14 -79%
150 0,85 0,22 -74%
200 0,99 0,28 -72%
250 1,1 0,34 -69%
300 1,34 0,38 -72%
450 2,05 0,56 -73%
600 2,43 0,77 -68%
  Średnia zmiana szczelności -76%

Wartości całkowitej przepuszczalności powietrza przez złącze wypełnione tylko pianką PUR oraz złącze wypełnione pianką PUR i dodatkowo zaizolowane foliami podane w tabelach ucinają wszelkie dotychczasowe spekulacje, a także przynoszą pożądaną, w miarę precyzyjną odpowiedź na pytanie, co daje użytkownikowi okien ciepły montaż w zakresie poprawy szczelności złącza.

Co daje ciepły montaż okien

W porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianką PUR, ciepły montaż z wykorzystaniem zewnętrznych i wewnętrznych folii oraz pianki PUR, jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze!!! Ta informacja nie została wyssana z palucha, ani produktowej ulotki, a jest wynikiem rzetelnie przeprowadzonego testu szczelności.

Czy warto płacić więcej za montaż o 75% szczelniejszy od „standardowego”? Warto i jeszcze raz warto! 75% wzrost szczelności, to dowód na techniczną przepaść dzielącą montaż „standardowy” od tego „ciepłego” z foliami. Biorąc pod uwagę, że znacząca część strat ciepła nie ma związku z przenikaniem ciepła przez okno, a właśnie z niekontrolowaną infiltracją powietrza przez konstrukcję okienną oraz szczeliny dylatacyjne, zbliżamy się pośrednio do odpowiedzi dlaczego ciepły montaż jest… ciepły mimo, że warstwą termoizolacji ciągle jest ta sama pianka PUR.

Ciekawą informacją dla wszystkich budujących energooszczędnie mogą być wartości przepuszczalności powietrza przez złącze izolowane foliami dla ciśnień w zakresie od 10 Pa do 50 Pa. W wyniku testu Oknotest.pl podaje przepuszczalność 0 m3/h. Nie oznacza to całkowitego braku przepływu powietrza przez złącze. Oznacza tylko tyle, że przy tej wartości ciśnień przepływ powietrza był na tyle nieznaczny do trzeciego miejsca po przecinku, że wręcz pomijalny, czyli… zerowy. Tak niewielka infiltracja nie będzie miała wpływu na wyniki ewentualnych testów szczelności „N50”,(Blower Door Test), które powinny być obligatoryjne po zakończeniu każdej energooszczędnej inwestycji budowlanej. Co więcej, można zasadnie zakładać, że wartość ta albo nawet wszystkie podane w tabelach wartości przepuszczalności powietrza, ulegną obniżeniu jeżeli będziemy badać poziom infiltracji przez szczeliny w całkowicie wykończonych obiektach, w których złącza zostaną zakryte węgarkami.

Kogo zainteresował test szczelności przeprowadzony przez Oknotest.pl i uzyskane wyniki, tego zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pokazany jest proces przygotowania próbek do badań oraz krótkie fragmenty samego badania. Mimo „sterylnych” warunków oraz monterów, którzy ciepły montaż wykonują nie od dzisiaj, podczas badania i tak w części próbek ujawniły się pewne niedoskonałości wykonania złącza. Niech ten film będzie swojego rodzaju przestrogą dla inwestorów. Niech każdy rozważy spokojnie, czy tani monter „z łapanki” w warunkach budowy z reguły nieprzygotowanej nie tylko do ciepłego montażu, ale montażu w ogóle, wykona uszczelnienia lepiej niż nasi monterzy w warunkach warsztatowych?

Obejrzyjcie film, a sami dojdziecie do wniosku, że praw fizyki i staranności podczas montażu okien oszukać nie sposób.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YhjIpKFuehY

żródło Oknotest.pl

Notatnik podręczny